ДЕЙНОСТ

 

„ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА

ПАВЛИКЕНИ” ДП
http://translate.google.bg

 

 
  • В ОСС- Павликени се поддържа растителен генофонд от: 541 образци соя, 346 образци пролетен грах, 45 образци фий, 75 образци едногодишни фуражни треви, 6 образци многогодишни фуражни треви. Поддържането им се осъществява в колекционни и селекционни питомници, СИП и ПО, ПБ посеви, на обща площ от 40 да.
  • В ОСС- Павликени се извършва научно-изследователска дейност по два самостоятелни научни проекта към ССА –София:
    Проект Р-133: "Генетично подобряване на едногодишни бобови култури (соя, грах, леща и фий) и агротехнически проучвания при соята" със срок на изпълнение 2014 -2017 г. и ръководител: доц., д-р Росица Тодорова.
    В ОСС- Павликени се произвеждат предбазови и базови семена от създадените наши сортове соя, базови и С1 семена от пшеница от сортове на Добруджанския земеделски институт - Ген. Тошево, както и стокова продукция от соя, пшеница и слънчоглед.

Годишни отчети за дейността на станцията: 2008 г.; 2009 г.; 2010 г.; 2011 г. 2012 г.; 2013 г.; 2014 г.; 2015 г. 

 
 
За контакти:

 

5200 Павликени, бул. Руски №61, п.к. 159
Тел. (0610) 52153 – централа

(0610) 52275 – Директор, mob. 0888/ 763557

(0610) 52541 – факс

E-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Address:

5200 Pavlikeni

61 Rousky Blvd., p.box 159
Tel: +359/610/522 75; 521 53

Fax: +359/610/525 41

Mob. 0888/763557

E-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

SOYBEAN EXPERIMENTAL STATION - PAVLIKENI

The major research directions of the station include:

  • Breeding of soybean, winter and spring forage pea.
  • Variety maintaining, breeding and seed production of certified varieties –Pavlikeni 121, Dаniela 97, Mira 96, Srebrina, Richy and Rosa
  • Improvement of technological links and working out of complete ecological technologies for production of grain, seeds and forage
ПРИОРИТЕТИ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ СОЯТА

PRIORITIES OF THE SCIENTIFIC STUDIES IN SOYBEAN

 

СЕЛЕКЦИОННО-ПОДОБРИТЕЛНА РАБОТА В НАПРАВЛЕНИЯ:

Вreeding and improving work in directions:

 

1. Създаване на нови сортове-

с по-висока продуктивност, по-сухоустойчиви и ранозрели, с подобрени качествени характеристики.

2. Сортова агроекологична характеристика и изисквания към:

-климат и почва;

-водопотребление;
-минерално и бактериално торене;
-азотфиксираща дейност;
-устойчивост към плевели, болести и неприятели;
3.Пълен химичен, биохи-

мичен и зоотехнически анализ на сортовете предназначени за:

-фуражни цели;

-хранителната индустрия;

-фармацефтиката ;

-за сено, сенаж, силаж и др.

 
УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ

НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ЗВЕНА В НАПРАВЛЕНИЯ:

Improvement of technological links in directions:

 

1. Съхраняване и повиша-

ване на почвеното плодородие.

-научно обоснован сеитбооборот;

-почвозащитни обработки;

-система от модели за органично, бактериално и минерално макро и микроторене.

2. Борба със сушата.

-сухоустойчиви сортове.

-рационални системи за сеитба и почвообработки;

-икономични и ефективни

поливни режими;

-нови технологии и техники за поливане;

3. Алтернативни и интегрирани методи за борба с плевелите, болестите и неприятелите

 
ЕФЕКТИВНОСТ НА
ПРОИЗВОДСТВОТО НА СОЯ:
Efficiency of soybean production:

 


1. Потенциално възможни и критични нива на производство.

-производствени разходи;

-себестойност;

-чист доход;

-рентабилност;

-вложена и получена енергия и др.

2.Икономическа и биологическа

ефективност на производсвото:

-само на соя;

-на културата след соя;

-на целия сеитбооборот с участие на соя.

-влияние върху почвеното плодородие.
3.Ресурсоспестяващи

технол. мероприятия.


 


 

 

 

 

 

 

 

 
КРИТИЧНИ ТОЧКИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА СОЯ
 
Критична точка в технологичния процес
Критерий
Оценка
(от 1 до 3)*
1
КАЧЕСТВЕНО ИЗВЪРШЕНА ОСНОВНА И ПРЕДСЕИТБЕНА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА СЛЕД РАЗЛИЧНИ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ
Много добре подравнена и структурирана почва, без плевели и раст. остатъци по повърхността на почвата, с еднакво на дълбочина легло за семената 5-7 см след предшественици зимни житни култури - пшеница, ечемик, ръж, тритикале.
3
Добре подравнена и структурирана почва, с плевели и раст. остатъци по повърхността на почвата -от 5% до 10%, с еднакво на дълбочина легло за семената 5-7 см след предшественик царевица..
2
Недобре подравнена и структурирана почва, с наличие на плевели и раст. остатъци по повърхността на почвата –над 10%, с неравномерно по дълбочина семенно легло - след рискови предшественици –слънчоглед, зах. цвекло и рапица.
1
2
БАЛАНСИРАНО МИНЕРАЛНО И БАКТЕРИАЛНО И ТОРЕНЕ
При извършено балансирано минерално /внесени 4-10 кг/да а. в-во фосфор и калии, плюс 3-6 кг/да а. в-во азот/ и бактериално торене /чрез инокулация на семената с Нитрагин/ главния корен и страничните разклонения са силно развити, с много голям брой коренови грудки –над 70-90 бр. на /1 р-е.
3
Извършена е само инокулация на семената с Нитрагин или само торене с азот предсеитбено. Добре развит главен корен и слабо развити странични разклонения, с коренови грудки от 50 до 70 бр./на 1 р-е.
2
Не е извършвано минерално и бактериално торене. Много слабо развит главен корен с минимален по брой и дължина странични разклонения, минимален брой коренови грудки – под 30-40 бр/на 1 р-е.
1
3
СЕИТБА ПРИ ОПТИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА / над 8-10 оС/ И ВЛАЖНОСТ НА ПОЧВАТА
/10-15 mm продуктивна влага в слоя 0-10 см/ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПТИМАЛНА ГЪСТОТА НА ПОСЕВА СЛЕД ПОНИКВАНЕ
 
 
 
Оптимален срок –10ІV –25ІV. Оптимална дълбочина 5-7 см. Много добра гарнираност на посева след поникване –25-35 р-я/м2 при междуредие 70 см и 45-60
р-я/м2 при тесноредова /слята/ сеитба.
3
Сеитба в края на април до средата на май. Средна гарнираност на посева- 15 - 25 р-я/ м2 при междуредие 70 см и 35-50 р-я/м2 при тесноредова /слята/ сеитба.
2
Сеитба след оптималния срок до края на май при шарена влага или суха почва. Лоша гарнираност на посева –под 10 р-я/м2 при междуредие 70 см и под 15 р-я/м2 при тесноредова /слята/ сеитба.. Посева е силно разреден и подлежи на презасяване.
1
 
4
 
 
 
ИНТЕГРИРАНА БОРБА С ПЛЕВЕЛИТЕ /чрез почвени и вегетационни хербициди плюс междуредови обработки/ С ЦЕЛ МИНИМАЛНА СТЕПЕН НА ЗАПЛЕВЕЛЯВАНЕ НА ПОСЕВА
 
 
 
 
 
Много слаба степен на заплевеляване /бал 1/ - по-малко от 10 бр/m2 едногодишни плевели и до 1 бр/m2 многогодишни коренищни /балур/ и кореновоиздънкови плевели /паламида и поветица/ до фенофаза 3 - 5 същински лист.
3
 
Средна степен на заплевеляване /бал 2/ от 10 до 50 бр/m2 едногодишни плевели и до 5 бр/m2 многогодишни коренищни /балур/ и кореновоиздънкови плевели /паламида и поветица/ до фенофаза 3 - 5 същински лист.
2
 
 
Силна степен на заплевеляване /бал 3/ над 50 бр/m2 едногодишни плевели и над 5 бр/m2 многогодишни коренищни /балур/ и кореновоиздънкови плевели /паламида и поветица/ до фенофаза цъфтеж.
Реална опасност от компрометиране на посева.
1
 
5
 
 
 
 
 
 
НАПОЯВАНЕ В КРИТИЧНИТЕ ФЕНОФАЗИ –ЦЪФТЕЖ, БОБООБРАЗУВАНЕ, НАЛИВАНЕ НА СЕМЕНАТА
 
 
Извършени са 2-3 или по-вече поливки-гравитачни /поливна норма 70-90 м3/да/ или чрез дъждуване /поливна норма 50-60 м3/да/ Височината на посева е над 90-100 см.
3
 
 
Извършени са само1 или 2 поливки. Височината на посева е 70-90 см.
2
Без напояване, в условия на естествено овлажняване. Височината на посева е под 60-70 см. Силно редуциране на добива.
1
6
 
 
 
ПРИБИРАНЕ НА СОЯТА
Оптимален срок за прибиране е пълна зрялост, когато листата са изсъхнали и опадали, а влажността на семената е 13-14%. При разпукнати бобове до 1-2% и височина на жътвата до 4-6 см, загубите са минимални, под 5-7% .
3
След оптималния срок при разпукнати бобове 5-10% и/или височина на жътвата от 6 до 10 см, загубите са значителни 10-15%.
2
Много късна жътва. Разпукнати бобове над 15-20% и/или височина на жътвата над 10-12 см, загубите са големи, над 25-30%.
1
 
*Забележка: оценка 1 – слабо, незадоволително ниво
оценка 2- средно до добро ниво
оценка 3- много добро, оптимално ниво