google +
 
РЅРѕРІРёРЅР° 4 Печат Е-мейл
??НСТРУКЦ??Я
??НСТРУКЦ??Я
 
 
За сортоподдържане и семепроизводство на едногодишни бобови култури – соя Glycine max (L.) Merill и пролетен фуражен грах Pisum sativum (L.)
 
 
 

 
ОБЩ?? ПОЛОЖЕН??Я
 
· Настоящата инструкция регламентира методите и схемите за производство на семена от културата соя и фуражен грах, а така също и лицата, имащи право да го извършват.
· Схемата на семепроизводство включва само сортове вписани в държавната “А”сортова листа.
· Сортоподдържането и семепроизводството се провежда от научноизследователския институт или опитна станция, оригинатор на даден сорт или в други научни звена, получили това право съгласно сключен лицензионен договор. В лицензионните договори се определя как ще се предоставя изходния посевен материал, условията и начина на плащане на роялти и задължителен контрол от страна на лицензодателя.
· Целта на сортоподдържането и семепроизводството е да поддържа и подобрява сортовата чистота, продуктивните, стопански и биологични качества на сетрифицираните сортове, да гарантира хомогенността на признаците за различимост и признаците определящи стопанската му стойност. Да осигури производството на достатъчно количество семена според нуждите (търсенето) на вътрешния и международния пазар.
· Семената от полските култури са следните категории: предбазови(ПБ), семена от Сравнително изпитване на потомствата (С??П), семена от Предварително размножение (ПР), базови (Б), сертифицирани семена първо (С1) и второ размножение (С2).
· Сертификацията на семената се извършва въз основа на заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ??АСАС. Към заявлението се прилагат:
1. скица на площта, придружена с декларация от заявителя, в която се посочва кадастралния номер и землището;
2. документи за изходния материал;
· Заявлението за сертификация се подава от лицата по чл. 28 ЗППМ в териториалното звено (ТЗ) на ??АСАС, в чийто район са площите за производство на сертифицирани семена. То се подава 30 дни след поникване и се регистрира в ТЗ в деня на получаването му.
· ??нспекторите в ТЗ съставят досие на заявените за сертификация сортове.
· За всеки сорт в научното звено ежегодно се завежда специален регистър за всички звена от схемата на семепроизводство. В него се вписват:
При питомник на отбора - данни за отбора на типични растения (брой отбрани елитни растения, по какви показатели);
За С??П - засята площ дка, брой засяти потомства; фенологични наблюдения; основни агротехнически мероприятия; морфологична изравненост на потомствата; брой одобрени и брой бракувани потомства; резултати от здравната оценка на всяко потомство; количество получени семена и неговите качества.
Морфологичната изравненост и поражението от болести и неприятели се определят окомерно по петобалната система със следните степени:
Степен 5 – много добър – липсват отклонения от сорта и поражения от болести и неприятели;
Степен 4 – добър – единични растения се отклоняват от сорта и са нападнати от болести и неприятели (до 10%);
Степен 3 – среден – голям брой растения се отклоняват от сорта и са нападнати от болести и неприятели (11-25%);
Степен 2 – до половината от растенията се отклоняват от сорта и са нападнати от болести и неприятели (26-50%);
Степен 1 – лош – повече от половината от растенията се отклоняват от сорта и са нападнати от болести и неприятели (над 50%).
При оценка 3 (среден), 2 (слаб) и 1 (лош), потомствата се бракуват.
За предбазови и базови семена – засята площ в дка; произход на изходния материал; дати на основните мероприятия по отглеждането (сеитба, торене, поливане, прибиране, вършитба, почистване на семената); дати на сортовото почистване; фенофази – отчитат се при встъпване на 75% на растенията в съответната фаза; дати на апробация, както и резултатите от тях; количество получени семена в кг, семеконтролни свидетелства № дата, показатели за чистота и кълняемост, разпределение на семената - предадени на кого и за каква цел, резултати от грунтов контрол. За всеки сорт се съставя отделно досие. В него се поставят всички документи, касаещи методите и схемите на сеитба, качеството на изходния материал, сортово обследване, резултати от апробация, лабораторен анализ на семената. Досието се представя на апробатора при предварителните прегледи и апробацията, а така също и в случаите когато е необходимо това.
На всички звена от семепроизводния процес се провежда задължително полска инспекция, чрез преглед на посевите. За целта заявителя уведомява 7 дни преди настъпване на съответната фаза ТЗ на ??АСАС където е подадено заявлението за сертификация. Полската инспекция се извършва, когато посева има добре изразени сортови признаци. Резултатите от полската инспекция се отразяват в акт.
Произведените семена от посевите, за които има издаден акт за полска инспекция се почистват на семечистачна машина с подходящи сита.
Семената се опаковат в хартиени, синтетични и други опаковки в партиди от 25 тона. Върху външната страна на опаковката се поставя етикет, издаден от ??АСАС. В зависимост от категорията на семената етикетите са:
1.Бял с диагонална виолетова ивица - за предбазови семена;
2.Бял - за базови семена;
3.Син - за сертифицирани семена І размножение;
4.Червен - за сертифицирани семена ІІ размножение.
Преди да се извърши опаковането и етикетирането на семената, заявителят подава писмено искане за етикети до ТЗ на ??АСАС, на чиято територия се намират семената. Посочват се: големината и броя на партидите, нетното тегло и тяхното местонахождение. Въз основа на искането заявителят получава съответния брой етикети с индентификационните номера на партидите. ??скането се прилага към досието.
След заготовката на семената се вземат проби от длъжностно лице, упълномощено от изпълнителния директор на ??АСАС, в присъствието на заявителя по методи, утвърдени от МЗГ, съгласно чл. 31, ал. 6 от ЗППМ. Средните проби са с размери 1000 грама. Лабораторните анализи се извършват в лаборатория на ??АСАС или в лаборатория по чл. 7 ЗППМ, като резултатите важат само за представената проба. На пробите се прави анализ на кълняемостта и аналитичната чистота, анализ на влага, здравен анализ и за съхраняване в ТЗ на ??АСАС. Разходите по изпращането на пробите в съответната лаборатория на ??АСАС/НСРЗ и за ТЗ за грунтов контрол са за сметка на заявителя.
На пазара могат да бъдат предлагани само семена, отговарящи на изискванията за посевни качества и здравно състояние. Забранява се предлагането на пазара на семена неотговарящи на изискванията. Заявителят е длъжен да върне издадените етикети в ТЗ на ??АСАС.
Семената, които не отговарят на изискванията за кълняемост, се предлагат на пазара само след разрешение от министъра на земеделието и горите или от упълномощено от него длъжностно лице по чл.39 ЗППМ.
Съхраняването на опакованите семена трябва да става в сухи помещения стифирани върху палети при температура на въздуха не по-висока от 10˚С.
 
??зисквания при полската инспекция:
1. Технологични норми за пространствена изолация
Култура
Минимално разстояние в метри
Базови (Б)
Сертифицирани
12)
Соя
1
1
Фуражен грах
50
50
 
2. ??зисквания за сортовата чистота при полската инспекция
Култура
Сортова чистота, в % не по- малко от:
Б
С1
С2
Соя
99,5
99
98
Фуражен грах
99,5
99
98
 
3.??зисквания при лабораторните анализи за посевни качества
Видове
и категории
Минимална кълняемост
(% от чисто семе)
Минимална аналитична
чистота (в процент по маса грама)
Соя
80
99,7
Фуражен грах
80
98
 
 
4.Големина/размери на партидите и пробите от семена
Видове
Максимално тегло на партидата
(тонове)
Минимално тегло на проба, взета от партида
(грамове)
Тегло на про-бата за опре-деляне броя семена от други култури (гр.)
Соя
25
1000
1000
Фуражен грах
25
1000
1000
 
5.Лабораторен анализ за здравното състояние
Култура
Причинители
Соя
Бактериоза (Pseudomonas syringae pv.glycinea)
Пригор по стъблата (Diaporthe phaseolorum var.sojae)
Мана(Peronospora manjurica)
Сухо склероцийно гниене (Sclerotium bataticola)
Мозайка Soybean mosaic virus (SMV)
Фуражен грах
Брашнеста мана (Erysiphepisi)
Аскохитоза (Ascochytapisi)
Фузариоза (Fusarium sp.)
Бактериоза (Pseudomonas syringae pv.pisi)
Грахов зърнояд (Bruchus pisi)
 


 
© ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА - ПАВЛИКЕНИ, SOYBEAN EXPERIMENTAL STATION - PAVLIKENI | Изработка: bgsite.eu
Webdesign auf Usedom and Joomla