google +
 
Научни сътрудници Печат Е-мейл

http://translate.google.bg
УПРАВ??ТЕЛЕН СЪВЕТ НА "ОСС - ПАВЛ??КЕН??" ДП
Председател:
доц., д-р Росица Минчева Тодорова - директор на Опитна станция по соята - Павликени
Членове:
1. доц., д-р Галина Красимирова Найденова -селекционер в Опитна станция по соята - Павликени
2. агроном Румяна ??лчева - ръководител на Производствен отдел в Опитна станция по соята - Павликени

НАУЧН?? СЪТРУДН??Ц?? В ОСС - ПАВЛ??КЕН??

 
??ме: Георги Йорданов Георгиев
Дата и място на раждане: 16.03.1958 г- с. Морава, общ. Свищов, обл.Велико Търново
Служебен адрес: 5200 Павликени, бул.Руски 61, Опитна станция по соята, Моб. 0888/763557 Email:  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
ОБРАЗОВАН??Е, НАУЧН?? СТЕПЕН?? ?? ЗВАН??Я
1. Висше образование - ВС?? В. КОЛАРОВ – гр. Пловдив специалност полевъдство-1983 г.
2. Научен сътрудник - ??НСТ??ТУТ ПО СОЯТА гр.Павликени -1985 г.
3. Доктор –шиф. 04.01.14 –Растениевъдство - СНСпо Растениевъдство и растителна защита към ВАК –София – тема: «Влияние на агрометеорологичните условия върху формирането на продуктивността на соята», науч. рък. - ст.н.с., І ст. Никола Славов от Н??МХ –БАН, гр. София
4. ДОЦЕНТ- Ш??ФЪР 04.01.14 Растениевъдство. СНС по Растениевъдство към ВАК –София -1999 г.
  1. Научни интереси - Агротехника (срокове, гъстоти, начини на сеитба), поливни режими, добри земеделски практики, агрометеорологични условия и продуктивност, екологосъобразни технологии и др.
6. Авторски свидетелства - 1. Технология за производство на соя, приета от Експертен съвет към ССА с Протокол №9/01.07.1999 г.-ръков. авторски колектив.
2. Технология за производство на соя,приета от Експертен съвет към ССА с Протокол № 15 /11.04.2008 г.-ръков. авторски колектив. 3. Наръчник за производство на соя -2015 г. приет от УС на ССА /Протокол РД-09-07 от 15.07.2015 г./
7.Организационни умения и компетенции - Агроном, агроном по семепроизводство, ръководител на научни проекти, ??.Д. директор на ??нститут по соята – 2 г., зам. директор на ??нститут по фуражните култури –филиал Павликени - 8 г.
Член на Научния съвет на ??ФК – Плевен
Ръководител на секция “Технология и екология на фуражните култури” към ??ФК - Плевен -2004 -2008 г.
Председател на Научния съвет на опитните станции от Северна България и
директор на Опитна станция по соята –Павликени - от 20.11.2008 г. до 01.03.2016 г.

??ме: РОС??ЦА М??НЧЕВА ТОДОРОВА
Дата и място на раждане: 26.10.1962г., Дъскот, обл.Велико Търново
Служебен адрес: 5200 Павликени, бул.Руски 61, Опитна станция по соята, тел.0610/521 53, факс 0610/525 41
ОБРАЗОВАН??Е, НАУЧН?? СТЕПЕН?? ?? ЗВАН??Я
1. Висше образование - ВС?? В. КОЛАРОВ –гр. Пловдив, 1986 г.
2. Научен сътрудник - ??НСТ??ТУТ ПО СОЯТА гр.Павликени -1988 г.
3. Доктор - Ш??ФЪР 04.01.05 - Селекция и семепроизводство на културните растения –тема: Проучване и създаване на нови генотипове соя, устойчиви на абиотичен стрес” по шифър 04.01.05.Научен ръководител: чл.кор.Атанас Механджиев
4. Доцент - Ш??ФЪР 04.01.05 -СНС по Растениевъдство -2009 г.
5. Научни интереси - Селекция за сухоустойчивост, създаване на генетично разнообразие при соя и пролетен фуражен грах чрез използване на методите на хибридизация и експериментален мутагенез.
 
6.Авторски свидетелства и патенти за сортове –
Технология за производство на соя, приета от Експертен съвет към ССА с Протокол №9/01.07.1999 г.
Технология за производство на соя,приета от Експертен съвет към ССА с Протокол № 15 /11.04.2008 г.
Соя-Ричи и Роса - 2009 г., фуражен грах - Мишел
10.Организационни умения и компетенции - Агроном по семепроизводство –сортоподдържане и семепроизводство на сертифицирани сортове соя. Член на НС на ДЗ?? - ген. Тошево.
В??Д "Директор" на Опитна станция по соята - Павликени от 01.03.2016 г.

 
 
 
??ме: Галина Красимирова Найденова
Дата и място на раждане: 22.12.1971; гр. Ловеч
Служебен адрес: 5200 Павликени, бул.Руски 61, Опитна станция по соята, тел.0610/521 53, факс 0610/525 41
ОБРАЗОВАН??Е, НАУЧН?? СТЕПЕН?? ?? ЗВАН??Я
1. Висше образование:АГРАРЕН УН??ВЕРС??ТЕТ-Пловдив
инженер-агроном – 1996 г.
2. Научен сътрудник - ??НСТ??ТУТ ПО ПЛАН??НСКО Ж??ВОТНОВЪДСТВО ?? ЗЕМЕДЕЛ??Е - Троян -1999 г.
3. Доктор - Ш??ФЪР 04.01.05 - Селекция и семепроизводство на културните растениятема : Проучване на популации и сортове червена детелина с оглед на селекцията и семепроизводството. Научен ръководител: ст.н.с. д-р Цв. Миховски.
4. Доцент - Ш??ФЪР 04.01.05. -2014 г.
5.Научни интереси -Селекция за адаптивност, възстановяване на деградирали екосистеми чрез затревяване, традиционни системи на животновъдство и овощарство.
6.Членство в научни организации - Европейска ливадарска асоциация
7.Участие в международни проекти - Action 852: Quality Legume-Based Forage Systems for Contrasting Environments.
 
 
© ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА - ПАВЛИКЕНИ, SOYBEAN EXPERIMENTAL STATION - PAVLIKENI | Изработка: bgsite.eu
Webdesign auf Usedom and Joomla