google +
 
РЅРѕРІРёРЅР° 4 Печат Е-мейл
 
СОРТОПОДДЪРЖАНЕ НА СОЯ
 
Схеми и методи
А.??ндивидуален отбор с едногодишно проследяване качествата на потомствата. Той се извършва в питомника на отбора и в сравнителното изпитване на потомствата.
Б. Масов отбор. ??звършва се отбор на необходимия брой изходни растения в питомника на отбора или от други посеви, контролирани от органите на ??АСАС. ??зходните растения се отбират и преценяват по комплекс от показатели т.е. да са здрави и да отговарят по морфологични признаци на съответния сорт. Семената от одобрените растения се обединяват и с тях се засява предбазов посев. През вегетацията в него се извършва неколкократно строг негативен отбор.
 
1. Питомник на отбора
Отборът на изходните растения се извършва в питомник на отбора, ако липсва такъв отбора се извършва в предбазови посеви или посев на селекционера. Отборът се извършава от селекционера на сорта или специалиста по семепроизводство през целия вегетационен период, включително до пълна зрялост по посочените показатели за различимост. Одобрените растения се отскубват, а семената от всяко растение се поставят в индивидуален плик и се написват данните – сорт, реколтна година. От семената на всяко растение се засява по един или няколко реда за сравнитнелно изпитване на потомствата – С??П.
 
2. Сравнително изпитване на потомствата
Потомствата се засяват в лехи широки 3 метра и пътеки между лехите 1м. Семената от всяко отбрано елитно растение се засяват в редове при междуредово разстояние 70 cm и вътрередово 10 cm. На всеки 10 потомства се засява 1 ред стандарт със семена от базовия посев, от последната реколтна година на същия сорт. Номерирането на колчетата се извършва само на стандартите.
Оценките на потомствата за всеки сорт се правят по отделните признаци в най-подходящото време за всеки признак за различимост. Във фаза пълна зрялост се прави окончателната преценка и се маркират типичните и хомогенни потомства, а също така и окомерна оценка за здравното им състояние. Прибирането на маркираните потомства става индивидуално след което се овършават и почистват. Отстраняват се всички дребни, неизхранени и повредени семена, след което се обединяват за засяване на предбазов посев.
 
3. Семепроизводство на предбазови и базови семена
Сеитбата се извършва механизирано с много добре регулирани сеялки, гарантиращи еднаква дълбочина и равномерно изсяване на семената в реда. Гъстотата на посева и останалите агротехнически мероприятия се извършват съгласно изискванията посочени в технологията за производство на соя. Посевите трябва да се поддържат задължително чисти от плевели, чрез прилагане на: подходящи хербициди, едно или две механизирани окопавания, а при необходимост – и ръчно плевене. За получаване на добре изхранени, с висока кълняемост семена, задължително се извършва напояване на посевите при предполивна влажност 75-80% от ППВ за слоя 0-60 cm. През вегетационния период в ПО и С??П се отстраняват вирусно болните растения.
На семепроизводните посеви се извършва двукратно сортово и видово почистване и апробация - по време на масов цъфтеж и по време на узряване преди прибиране на соята. Прибирането се извършва директно във фаза пълна зрялост на семената при влага на семената не по-висока от 12%, като вършачния апарат и хедера на комбайна трябва да са много добре регулирани, с цел минимално нараняване и начупване на семената. С цел избягване механичното замърсяване на семената е необходимо много добро почистване на комбайна при прибиране на повече от един сорт соя.
Произведените семена от посевите, за които има издаден акт за полска инспекция се почистват на семечистачна машина с подходящи сита.
 
 
© ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА - ПАВЛИКЕНИ, SOYBEAN EXPERIMENTAL STATION - PAVLIKENI | Изработка: bgsite.eu
Webdesign auf Usedom and Joomla