google +
 
Устройствен правилник и Стратегия за развитие Печат Е-мейл
http://translate.google.bg

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА
НА
 
 
Настоящия Правилник има за цел:
 
1. Да регламентира дейността на ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА (ОСС) – ПАВЛИКЕНИ - ДП като структурно звено към ССА – София, регистрирано по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), във връзка със Закона за ССА, Устройствения правилник на ССА и Правилника за организацията и дейността на опитните станции -държавни предприятия към Селскостопанска академия.
 
2. Да осигури правилното управление и провеждане на експериментално-производствената, научно-приложната и спомагателната дейност, развитието на звеното, както и растежа на кадрите на ОСС.
 
3. Да посочи правата и задълженията на научния, административния и помощния персонал, с оглед пълното и рационалното използване на предоставените ДМА (земя, сгради, оборудване, ССТ, машини и съоръжения) и тяхното правилно стопанисване и опазване.
 
4. Да регламентира координацията между ръководните органи на ОСС –Павликени: Управителен съвет, директор, ръководители на отдели, отговорници на лаборатории, обслужващо звено и др.
 
 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят структурата, организацията, координацията, дейността и финансирането на ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА –Павликени.
Чл. 2 (1) ОСС – Павликени се явява структурно звено към Селскостопанска академия – София, създадена със Закон (ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.) и Устройствен правилник за структурата, организацията, дейността и числеността на ССА (Постановление №226, от 15.09.2008 г. обнародвано в ДВ бр.83 от 23.09.2008 г.) със седалище:
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 5200 Павликени, бул. Руски №61
ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА
Тел.: +359 610 521 53; Факс: +359 610 52541; E-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Интернет страница: www.soystation.eu
(2) ОСС- Павликени има собствен знак със следния вид:
Чл. 3. ОСС-Павликени е правоприемник на активите и пасивите на филиала на ИФК – Плевен в Павликени (бивш Институт по соята), утвърдена като структурна единица към ССА –София, съгласно Устройствения правилник на ССА (Постановление №226, от 15.09.2008 г. обнародвано в ДВ бр.83 от 23.09.2008 г.
Чл. 4. ОСС е организационна, имуществена, финансова и щатно обособена структурна единица към ССА (вписана в Търговския регистър на 05.11.2008 г. като „ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА - ПАВЛИКЕНИ” ДП с ЕИК: 200461017).
Чл. 5. Като съставно звено към ССА, но регистрирана по чл.62, ал. 3 от ТЗ, ОСС е финансова и организационна структура, която се финансира от приходи от собствена дейност, дарения, научни проекти и програми за експериментално-производствена дейност, договори с различни държавни и ведомствени институции у нас и в чужбина.
Чл. 6. ОСС извършва експериментално-производствена и научна дейност в областта на соята и др. зърнено-бобови, зърнено-житни и маслодайни култури, както и изпълнява задачи възложени с договор от МЗХ и ССА, за което получава необходимите й финансови средства.
Чл. 7. ОСС осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна политика като:
1. Извършва научно-приложна дейност по селекция на зърнено-бобови (соя, пролетен фуражен грах и зимен фий).
2. Извършва семепроизводство и сортоподдържане на зърнено-бобови (соя, пролетен фуражен грах и зимен фий), зърнено-житни и маслодайни култури.
3. Извършва агротехнически проучвания за отглеждане на зърнено-бобови култури и зърнено-житните култури.
4. Съхранява и поддържа генофонд от соя, пролетен фуражен грах, зимен фий и др.
5. Участва със своя кадрови и научен потенциал в разработването на национални и международни, проекти, прогнози, програми, концепции, планове за развитие и др., възложени от ССА, МЗХ и др., чрез договори на двустранна и многостранна основа.
6. Организира национални и международни прояви –семинари, конференции, симпозиуми, курсове за обучение и др.
7. Осъществява сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания със специализираните в аграния сектор висши училища и институти на БАН.
8. Извършва информационна, издателска и популяризаторска дейност на собствените си резултати и на световните постижения, касаещи предмета на дейност на ОСС.
9. Подготвя и заявява за патентоване собствените си научно-приложни продукти –нови сортове и технологии.
10. Извършва стопанска и други дейности, свързани с чл. 6 и чл.7.
Чл. 8. (1) ОСС отчита дейността си пред УС на ОСС –Павликени, Научния съвет на Опитните станции от Сев. България, ръководството на ССА, МЗХ, възложителите и дарителите.
 
ІІ. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА –ПАВЛИКЕНИ
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 9 (1) Названието на опитната станция е определено от ЗССА и устройствения правилник на ССА, а именно: „ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА –ПАВЛИКЕНИ” ДП.
(2) Основни структурни звена на ОСС са отделите: Обща администрация, Селекция, Агротехника, Експериментално-производствен. Същите се ръководят от ръководител отдели, които се отчитат пред Директора и УС на ОСС. Второстепенни структурни единици към отделите са лабораториите, работните групи и помощни звена, които се ръководят от определени със заповед на директора отговорници и се отчитат пред ръководител отделите.
(3) Работното време на всички структурни единици на ОСС е от 8 ч. до 16 ч. и 30 мин. С обедна почивка ½ час от 12.00 до 12.30 ч. и регламентирани две функционални почивки с продължителност 15 минути: от 10.00 до 10.15 часа и от 15.00 до 15.15 часа след обяд.
 
РЪКОВОДНИ ОРГАНИ
ЧЛ. 10. Ръководни органи на ОСС са :
1. Управителния съвет;
2. Директорът;
Чл. 11. (1) Управителния съвет (УС) на ОСС –ДП се състои от трима члена, определени със заповед на Председателят на ССА, с мандат от 4 години.
(2) Председател на УС е директорът на ОСС -Павликени, който свиква и заседанията;
(3) УС заседава най-малко веднъж на два месеца и решенията се вземат с явно гласуване и единодушно. При необходимост се свикват и извънредни заседания по инициатива на председателя, по искане на двама от членовете на УС или по решение, взето от предишното заседание;
(4) Протоколите от заседанията на УС се водят от технически секретар и се подписват от всички присъстващи членове;
(5) Всяко заседание протича при предварително обявен дневен ред, който заедно с материалите за заседанието се предоставя на членовете най-малко 7 дни преди датата на заседанието;
(6) На заседанието могат да се разглеждат и въпроси, невключени в предварително обявения дневен ред, само когато присъстват всички членове на УС и те са съгласни;
(7) За решаване на отделни проблеми по решение на УС могат да се сформират временно действащи комисии, които да подготвят материалите за обсъждане, които се представят на председателя най-малко 10 дни преди датата на заседанието или в срок, определен на заседание на УС;
Чл. 12. (1) Заседанията на УС са редовни, когато присъстват всички членове. Когато липсва кворум, председателят отлага заседанието за друга дата, но не по-късно от 7 дни;
(2) Председателят на УС може да кани за участие в работата му с право на съвещателен глас други лица и експерти, които имат отношение към разглежданите проблеми;
Чл. 13. Директорът на ОСС –Павликени:
1. Представлява предприятието пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица в страната и чужбина;
2. Осъществява оперативното ръководство на ОСС;
3. Сключва договори за дейностите, извършвани от ОСС;
4. Сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите;
5. Изготвя и предлага за утвърждаване от УС на ОСС всички документи по т.3 и т.4. на чл. 13;
6. Изпълнява и други функции свързани с управлението на ОСС и възложени му с договора за управление;
7. При отсъствие на директора той се замества от определен от него с писмена заповед служител за всеки отделен случай с конкретно посочени правомощия.
 
СТРУКТУРА НА ОСС
Чл. 14. (1) С протокол №2/27.11.2008 г. на УС на ОСС е утвърдена следната структура на ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА –Павликени:
А. Ръководство
1. Директор
Б. Обща администрация- Гл. счетоводител, счетоводител – касиер, шофьор –снабдител, изпълнители – невъоръжена охрана.
В. Специализирана администрация
І. Отдел„Селекция” – научни сътрудници, технолог –химик, агротехници.
ІІ. Отдел„Агротехника”- научни сътрудници, агротехници.
Г. Отдел „ Експериментално - Производствен”- гл. експерт –ръководител, ел. техник, механизатори, пол. работници, хигиенист.
 
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОСС
Чл. 15. (1) Директорът ръководи и управлява цялостната дейност на ОСС, съгласно Правилника за Организацията и дейността на държавните предприятия към ССА, сключения с него договор за управление и този правилник.
1. Разпорежда се с бюджета на ОСС и неговите фондове, в съответствие с решенията на УС и на ССА;
2. Организира и ръководи изпълнението на производствения, финансов и научен план на ОСС;
3. Отговаря за целесъобразното и законосъобразното стопанисване на имуществото на ОСС;
4. Сключва споразумения с представителите на синдикални организации в ОСС;
(2) Директорът назначава и освобождава със заповед научните работници и помощния персонал в ОСС, ръководителите на отдели, отговорниците на групи и звена по установения от закона и от правилника ред.
(3) Директорът издава заповеди за ползване на отпуски, командироване на служителите, прави предложения за командироване в чужбина пред ССА.
Чл. 16. (1) За оперативното изпълнение на текущите организационни и други въпроси директорът на ОСС провежда оперативни заседания с ръководителите отдели, групи и звена, като се подпомага от технически секретар –протоколчик.
(2) Участниците в заседанията се определят с нарочна заповед на директора в началото на годината, свикват се от него и се провеждат всеки петък от 13.00 ч. в ОСС – Павликени.
(3) При необходимост от вземане на конкретни решения и предложения, които да се разгледат и обсъдят от УС на ОСС, те се вземат с явно гласуване и с обикновенно мнозинство.
Чл. 17. Ръководителят на Отдел „Селекция” и Ръководителят на Отдел „Агротехника”:
1. Организира и координира изпълнението на научно-приложната дейност на звеното. Определя приоритетите и перспективите на развитие по съответните направления. Определя и предлага методите и средствата за провеждане на изследванията;
2. Осъществява научно ръководство на проблемите (теми, задачи) предвидени в тематичния план на звеното;
3. Съдейства за патентоването на сортове, технологии, изобретения, рационализации и др.;
4. Съдейства за оборудване и усъвършенстване на материално-техническата база на отдела и съответните лаборатории;
5. Осигурава условия за повишаване на квалификацията на научните работници, специалистите и техническия помощен персонал на отдела;
6. Участва в подбора на кадри и в атестирането на научните работници в отдела;
7. Участва в оперативните заседания свиквани от директора;
8. Работи съвместно и координира дейността си с отговорника на опитното поле и с отговорника на демонстративните опити;
9. Ръководителите на на двата отдели, отговорника за информационното обслужване и отговорниците на опитното поле и демонстративните опити сформират „Група за проектно финансиране по различни програми, договори, конкурси”, която периодично се отчита пред директора и УС на ОСС;
10. Научните сътрудници към двата отдела сформират първично научно звено за приемане на научни трудове, раб. програми, отчети по задачи и др., които не изискват приемане от НС на ОС от Сев. България.
Чл. 18. Ръководителят на Отдел „Експериментално-производствен”:
1. Може да бъде само лице притежаващо висше агрономическо образование с квалификационна степен магистър и стаж по специалността не по-малко от три години;
2. Се назначава от директора на ОСС;
3. Пряко ръководи и организира производствената дейност на ОСС;
4. Осигурява условия за сортоподдържане и семепроизводство на признатите сортове соя, както и семепроизводство на високи категории семена от пшеница и др.;
5. Разработва и представя на директора план за агромероприятията през годината, план за необходимите материали за производството- торове, горива, пестициди, както и разработени технологични карти по култури;
6. Води строг отчет за изразходваните материали, горива и пестициди, като представя искания за изписването им и контролира правилната им употреба;
7. Представя актове за добив и преработка на добитата продукция –семена, зърно, отвевки и отсевки, допълнителна продукция;
8. Ръководи и контролира работата на механизаторите, механика, общите работници и хигиениста;
9. Отговаря за безопасната работа при работа с пестициди, като извършва инструктажи, осигурява необходимите предпазни средства и др.;
10. Участва в оперативните заседания свиквани от директора.
Чл. 19 (1)Главният счетоводител е ръководителна отдел „Финансово – счетоводен” на ОСС.
(2) Главен счетоводител може да бъде само лице с висше икономическо образование с квалификационна степен магистър и стаж по специалността нe по-малко от 3 години.
(3) Главният счетоводител се назначава от Директора на ОСС.
Чл. 20. Главният счетоводител:
1. Организира, ръководи, контролира и отговаря на основата на нормативни актове за финансовата дейност и счетоводната отчетност на ОСС;
2. Изготвя годишен финансов план и годишен финансов отчет за дейността на ОСС, който се съгласува с директора и се представя за утвърждаване от УС на ОСС;
3. Подготвя необходимите документи за субсидиране на научно-приложната и експериментално-производствената дейност на ОСС чрез държавните доплащания за семепроизводство, поддържане на генофонда, кредити от ДФ „Земеделие”, директните плащания на единица площ, двустранни договори и програми с други научни институти, организации и ведомства и др.;
4. Изпълнява и други функции, възложени му от Директора във връзка с финансовата дейност и счетоводната отчетност на ОСС.
10. Участва в оперативните заседания свиквани от директора.
Чл. 21. Счетоводителят – касиер е пряко подчинен на главния счетоводител на ОСС и изпълнява и други функции възложени му от директора.
Чл. 22 (1) Научният състав на ОСС включва всички щатни научни сътрудници на основна работа, които сключват договор с Директора съгласно кодекса на труда.
Чл. 23 (1) Научните сътрудници:
1. Участват в планирането, изпълнението и отчитането на научно-изследователската дейност на ОСС;
2. Получават трудово възнаграждение в съответствие с правилата, приети в ССА, както и възнаграждение в рамките на закона за работа по договори с научни организации и фирми от страната и чужбина;
3. За своята научна дейност носят отговорност пред ръководителите проекти. По всички други въпроси от административно-организационен характер те се отнасят до ръководителите отдели и директора;
4. Грижат се за повишаване на квалификацията си и тази на ръководения от тях персонал, както и за уплътняване на работното си време;
5. Представят своите молби, предложения, доклади и др. до директора на ОСС, след предварително координиране с ръководителите на проекти, респективно на ръководителите на отдели;
6. Ползват библиотеките на други научни звена с разрешението на ръководителите на отдели за научните сътрудници и на директора – за ст.н.с.;
7. Изпълняват и други задължения, възложени със заповед на директора, заповед от ССА, или вписани в длъжностната им характеристика;
Чл. 24 (1) Научните степени и звания на учените в ОСС се дават по установения от ЗНСНЗ ред и Правилника за неговото приложение.
Чл. 25 (1) Дейността на учените от ОСС се оценява периодично от Атестационна комисия, по критериите и методиката за атестиране на научните работници в ССА.
(2) Правните последици от дейността на учените се уреждат съобразно законодателството на страната, Устройствения правилник на ССА и този Правилник.
Чл. 26 (1) Учени, избрани или назначени на ръководна работа в ССА и ОСС запазват научната си длъжност.
Чл. 27 (1) Учени от ОСС могат да бъдат назначавани със срочен трудов договор на еквивалентни вакантни научни длъжности по същата специалност в друго научно звено на ССА с тяхно съгласие и с решение на НС на приемащото звено, без конкурс.
(2) Учени от ОСС, работещи по безсрочен трудов договор могат да бъдат прехвърляни с тяхно съгласие в друго научно звено от системата на ССА и други сродни организации с решение на НС на ОС от Сев. България, без конкурс като им се запазва научната специалност.
Чл. 28. Трудовият договор с научните сътрудници на ОСС се прекратява въз основа на решение на УС на ОСС, след атестиране или отнемане на научно звание или научна степен. Решението подлежи на обжалване пред комисията по атестация и комисията по научна етика към ССА:
1. При неучастие в научни проекти на ОСС за период от 6 месеца;
2. При неуредено със заповед на ССА, продължаване на срока за специализация в чужбина и съгласно Кодекса на труда;
3. При навършване на 65 г. за ст.н.с., ІІ ст., «доктор» и за ст.н.с., І ст., «доктор на науките», съгласно Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (чл. 328, ал.1, ДВ бр. 25/16.03.2001 г.) и съгласно Кодекса на труда за всички останали;
4. При наличие на други основания за прекратяване на трудовия договор, предвидени в Кодекса на труда.
Чл. 29 (1) След пенсионирането си хабилитираните учени, могат да продължат да участват в научната работа и подготовката на кадри, на договорна основа с ръководството на ОСС, след решение на УС на ОСС.
(2) Навършилите пенсионна възраст учени се освобождават от ръководни длъжности.
Чл. 30 (1) Специалистите с висше образование (технолог - химик) вземат участие в изпълнението на научно-приложната програма на ОСС по проекти, под ръководството на ръководителя на проект и ръководителя на отдел.
(2) За своята дейност свързана, с организацията, провеждането и отчитането на експеримента, те носят отговорност пред ръководителя на проекта, респективно - пред ръководителя на отдел. Към него те се отнасят и по всички други въпроси от научно и организационно естество, както и от личен характер.
(3) Право и задължение на специалистите е да работят активно за повишаване на своята професионална и езикова подготовка.
(4) Изпълняват и други задължения, възложени им със заповед на директора на ОСС или заповед от ССА;
Чл. 31 (1) Техническите помощници (агротехници) извършват:
1. Техническа помощ, според естеството на работа, възложена им от ръководителя на задачата, ръководителя на проект – респективно ръководителя на отдел;
2. Следят за изразходваните материали, химикали и др. и уведомяват за това ръководителите на отдели;
3. Поддържат в добър вид полските опити, лабораторните помещения, кабинети, складовите клетки и др.;
4. Изпълняват и други задължения, възложени им със заповед на директора на ОСС или вписани в длъжностната им характеристика.
Чл. 32 (1)Административно – помощните звена се ръководят от съответните ръководители на отдели и отговорници:
- Длъжностите Личен състав - деловодство, касиер – домакин са пряко подчинени на гл. Счетоводител, като със заповед на директора се съвместяват по две или три длъжности;
- Библиотека, информационно обслужване и реклама –отговорниците се назначават със заповед на директора, като координатори на дейността им са ръководителите на отдели – селекция, агротехника, производствено-експериментален;
- Лаборатории (химическа, агротехническа, фитопатология) –отговорниците на лабораториите се назначават със заповед на директора, като координират дейността си с ръководителите на отдели – селекция и агротехника;
- Охрана, ел. техник, механизатор-механик и шофьор–снабдител. Отговарят за нормалната работа на ОСС, за поддръжката на сградния и лабораторен фонд, машини и съоръжения, складове, работилници и др. Координатори на дейността им са ръководителите на съответните отдели и директора.
(2) Изпълняват и други задължения, възложени им със заповед на директора на ОСС или вписани в длъжностната им характеристика.
 
ІV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОСС
Чл. 33 (1)ОСС – Павликени разполага със ДМА (сгради-публична държавна собственост, машини, съоръжения, апаратура и др. движими вещи) предоставени за стопанисване и управление с административен акт на принципала (Заповед на Зам. Министъра на МЗХ и Председател на ССА №СО-01-40/05.11.2008 г. ). Съгласно чл. 13 от Закона за ССА и чл. 29 от Устройствения правилник на ССА:
1. ОСС не може да участва в граждански и търговски дружества, в юридически лица с нестопанска цел, както и да създава такива;
2. Срещу ОСС не може да се открива производство по несъстоятелност и не подлежи на приватизация;
3. Недвижимите имоти на ОСС се отчуждават само с решение на Министерския съвет;
4. Решения за бракуване на ДМА, стопанисвани от ОСС се одобряват от Министърът на земеделието и храните.
(2) Дейността на ОСС се финансира от: приходи от собствена дейност; проекти и програми за експериментално-производствена дейност; дарения; други източници.
(3) ОСС разходва средствата си по ал. (2) за: трудови възнаграждения; издръжка на дейността; инвестиционни разходи.
 
V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ В ОСС
Чл. 34 (1) Научните сътрудници, назначени по трудов договор в ОСС се ползват от правата, предоставени им от ЗНСНЗ.
(2) НС на ОС от Сев. България взема решения, с предложения до ИБ на ССА за обявяване на конкурси за н. сътр. ІІІ – І ст. и за повишаване в научни степени и звания на научните сътрудници от ОСС до НС на ДЗИ – Ген. Тошево.
(3) Научните сътрудници в ОСС отчитат научната си дейност пред НС на ОС от Сев. България.
(4) НС на ДЗИ – Ген. Тошево провежда обучението и прави предложение за защита на дисертационни трудове за получаване на научна степен и провежда конкурси за хабилитиране на учени от ОСС.
(5) ОСС има право да разработва самостоятелни научни и научно-приложни проекти от научната програма на ССА и др. ведомства и организации, които предложения се обсъждат от НС на ОС от Сев. България, както и да участва като съизпълнител с други научни институти.
 
 
VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 35. За всички длъжности, за които правата, задълженията и отговорностите не са упоменати в настоящия Правилник важат законовите разпоредби на Република България и разработените в ОСС длъжностни характеристики.
 
Чл. 36. Настоящия Правилник е обсъден и приет от УС на ОСС с ПРОТОКОЛ № 2/27.11.2008 г. и утвърден от Председателя на ССА.

СТРАТЕГИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА - ПАВЛИКЕНИ (2012 – 2016 г.)
 
 
Най-важната функция на „ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА-ПАВЛИКЕНИ” е да допринася за развитието на българското земеделие в съответствие с националните ни традиции и интереси, и да съдейства за реализирането на приоритетите на държавната аграрна политика и общата селскостопанска политика на Европейския съюз.
І. Обща характеристика и структура на Опитна станция по соята (ОСС) –Павликени.
Основана преди 83 години и изпълнявайки и досега неизменно своята функция, ОСС преминава през различни етапи и носи различни наименования според предмета на дейността си и приоритетите на земеделското производство у нас.
През периода 1925-1941 г., като Държавно земеделско опитно поле се проучват и изясняват агробиологичните и агротехническите изисквания на маслодайните, зърнено-бобовите и житните култури. Създават се и нови сортове фасул, репица, рицин, техническа метла и др. Опитното поле се превръща в образец за научнообосновано земеделско производство в района и страната.
През периода 1941-1950 г., като Опитна станция по маслодайните култури интензивно се работи по селекция на соята и са създадени първите 4 български сорта соя –Павликени 1, Павликени 2, Павликени 502 и Павликени 519.
В периода 1951-1974 г., като Хидромелиоративна опитна станция доминираща тематика е поливното земеделие, изясняване на поливните режими при различните полски култури, начина и техниката за напояване, което е продиктувано от изграждането на язовир Ал. Стамболийски и Росишката напоителна система.
През периода 1975-2000 г., първоначално като профилирана Опитна станция по соята, а от 1978 г. и като Институт по соята, научната работа е свързана с проблемите на соепроизводството – интродукция, селекция, технологий за производство и преработка, азотфиксация. Разработени и внедрени у нас и в чужбина са технологии за производство на соя, на соя и царевица за зърно и зелена маса. Създадени са и няколко технологии за преработка на соята и технология за производство на бактериалния препарат Нитрагин. Изпитвани са нови сортове соя и усъвършенствувана технология за производство на соя съвместно с Канзанския институт в САЩ по програма INTSOY. През този етап са създадени три нови български сорта соя - Павликени 121, Даниела 97, и Мира 96.
С постановление на МС №270 от 15.12. 2000 г. Института по фуражите –Плевен и Института по соята - Павликени се преобразуват в Институт по фуражните култури, със седалище Плевен. Освен със соята, се започва работа и по селекция на грах, фий, сорго и соргосуданкови хибриди. През този етап е създаден още един средноран сорт соя –Сребрина, а в системата на ИАСАС завърши изпитването на още три наши кандидат сорта –Роса, Ричи и Авигея. През 2008 г. е разработена и утвърдена от ЕС на ССА актуализирана „Технология за производство на соя”.
Към момента в ОСС-Павликени кадровия състав е 14 служители при следното разпределение:
Научни сътрудници -3 (доц., д-р – 3)
Специалисти с висше образование и образователно-квалификационна степен магистър – 2 (агроном – 1; счетоводител – 1).
Земеделски техници – 2;
Механизатори, работници, охрана и поддръжка – 7.
В научния отдел са пряко ангажирани 5 служители, в т.ч. 3 н.с. и 2 зем. техници.
С производствена дейност са пряко заети 6, в т.ч. 1 ръководител производство (агроном), 2 механизатори, 2 общи работници.
Като обслужващ персонал на научната и производствена дейност са заети 6 служители, в т.ч. гл. счетоводител, ел. техник и охрана - 4.
Тъй като ОСС-Павликени е самостоятелно държавно предприятие, е разработена и приета от УС нова организационна структура, с цел по-добра организация на работа, контрол, отчетност и опазване на повереното ни имущество. Съгласно приетата организационна структура на управление и във връзка с Правилника за организацията и дейността на ОСС е прието и утвърдено ново длъжностно и поименно щатно разписание и са разработени нови длъжностни характеристики.
ІІ. Производствена дейност на ОСС – Павликени.
Тази дейност осигурява почти две трети от приходите за цялостната издръжка на ОСС и е насочена в следните основни направления и допълнителни дейности:
1. Сортоподдържане и семепроизводство на признатите и внедрени в практиката наши сортове соя (ПО, СИП, ПБ и Б семена);
2. Семепроизводство на пшеница –С1 и Б на сортове от ДЗИ - Г. Тошево;
3. Производство на стокова продукция от соя за зърно, пшеница и слънчоглед;
4. Допълнителна продукция – пшеничени и соеви отвевки и отсевки;
5. Механизирани услуги, наеми жилища и складове и др.
Към момента обработваемата земя е едва 1150 дка (земя от ДПФ), от които: 50 дка са селекционни и агротехнически опити със соя и фуражен грах; 200 дкa са за семепроизводство на соя; 250 дкa са семепроизводство на пшеница и 650 дкa са стокова продукция зърно от соя, пшеница и слънчоглед.
Възможностите за увеличаване на производството от соя са както в увеличаване на площите (които при нас са силно лимитирани), така и в увеличаване на дела на поливните площи заети със соя, от които добива е с над 100 кг/дка по-висок.
Като основна схема на ротация на културите е възприет сеитбооборота „соя-пшеница-слънчоглед”. Една част от площите са разположени под напоителен канал (около 140 дка) и се използват за отглеждане на соя, което е наложено от възможността за гравитачно напояване на началните звена (СИП, ПО, ПБ)от семепроизводството на районираните сортове соя. Изцяло за сеитба на площите със соя ще се използват собствени произведени и сертифицирани семена, а при пшеницата ежегодно ще се закупуват ПБ и Б семена за 100-150 дка. Останалата площ ще се засява също със собствени семена произведени и сертифицирани в ОСС. Т.е. ежегодно ще се засяват около 800-900 дка пшеница и соя със собствено произведени семена. Несъмнено площите ни са сравнително малко за да развиваме една по-успешна и печеливша производствена дейност, тъй като разполагаме с техника, макар и доста амортизирана, за поне два пъти по-вече земеделска земя –около 2 хил. дка. В началото на стопанската година за правилната организация и планиране на разходите и приходите за производствената дейност на опитната станция ще продължи да се изготвя Бизнес програма, която включва следните по-важни раздели: цели и подцели; ресурсна обезпеченост; необходими средства по тримесечия за кредитиране на производството; структура на площите, очаквани икономически резултати (прогнозна икономическа ефективност, себестойност на продукцията), технологични карти по култури и др.
Наличната материална база на ОСС е стара и доста амортизирана. Това важи както за ССМ (трактори, прикачен инвентар, които са над 20 години), така и за сградния фонд (складове, навеси, работилници и др.). Липсата на средства за обновяване на ССМ, води до почти ежедневни текущи ремонти, което понякога пречи на срочното и качествено извършване на агротехническите мероприятия. В тази връзка в зависимост от финансовите резултати от дейността ни е наложителна поетапна подмяна на техниката с нова, с цел намаляване на разходите за резервни части, увеличаване на качеството на работа и производителността на труда.
ІІІ. Експериментално производство в ОСС – Павликени.
Експерименталната дейност е пряко свързана с научно-приложната и производствената дейност на ОСС, затова на практика не може да се направи ясно и точно разграничаване от тази дейност.
Предвиждаме да продължим традицията на ограничени площи и опитни парцели да се извеждат демонстративни опити с различни сортове и хибриди от културите соя, пшеница, слънчоглед, царевица, сорго, рапица, ечемик и др., както и проучване на нови технологични решения при тяхното производство. В тази връзка ежегодно ще провеждаме открити дни и семинари за популяризиране и демонстриране пред земеделски производители от района и страната резултатите от тези опити.
С цел разширяване на експерименталната дейност и увеличаване на собствените приходи, като задача си поставяме създаване на лабораторен цех за експериментално производство на соеви продукти за храна на човека.Тази дейност може да се извършва през зимния период със съществуващия щатен помощен персонал, за да се постигне по-пълно уплътняване на работното време. По този начин продукцията от соя за зърно и соеви отсевки (остатък от заготовката на семена) ще може да се реализира на много по висока цена и ще се затвори цикъла „производство –преработка – реализация”.
При очаквано бъдещо разширяване на соепроизводството у нас може да се възстанови и производството на бактериалния препарат Нитрагин, което също ще доведе до увеличаване на собствените приходи, като се има предвид, че разходите за производството му са ниски и сравнително постоянни по години.
ІV. Научна дейност на ОСС – Павликени.
Определено научно-приложната дейност е основна за ОСС и толкова важна, колкото и производствено-експерименталната. С нея са ангажирани над 50% от щатния персонал, като приходите от научни проекти и договорни задачи възлизат на 65-70% от всичките приходи на ОСС.
Научната дейност на ОСС ще бъде насочена в следните няколко направления:
-Селекция на зърнено-бобови (соя, пролетен фуражен грах и фий), едногодишни и многогодишни фуражни треви;
-Сортоподдържане на соя, пролетен фуражен грах и фий, и едногодишни и многогодишни фуражни треви;
-Семепроизводство на ПБ семена от соя;
-Агротехнически проучвания за отглеждане на зърнено-бобови култури;
-Поддържане на генофонд от соя, пролетен фуражен грах и фий и едногодишни и многогодишни фуражни треви - над 900 бр. образци;
Ще продължи работата и по следните научни приоритети в дейността на ОСС за периода 2012-2016 г., които са свързани и с основните научни програми разработвани в ССА:
- Създаване на сухоустойчиви сортове и технологии за рационално използване на водата за напояване при соята;
- Разработване на технология за биологично производство на соя за зърно и зелена маса;
- Работа в две направления в селекцията: соята за храна на хората и соята за фураж на животните;
- Разработване и трансфер на ресурсоспестяващи и екологосъобразни технологии;
- Издирване и проучване на генотипове соя толерантни на глифозат (съвместно с колектив от АБИ –София);
- Прилагане на интегрирани системи и методи за растителна защита;
- Агрометеорологични и агрохимични изследвания и методи за преодоляване на неблагоприятните климатични условия при формирането на продуктивността на соята;
- Икономическа обосновка на агротехническите, мелиоративните и фитосанитарните мероприятия при производството на соя;
- Адаптиране на съществуващите и новосъздадените технологии към различните форми на организация и стопанисване на земеделската земя;
- Проучване и изпитване на световните постижения в областта на соята и бързото им внедряване в практиката.
С цел издигане нивото и престижа на научните кадри в ОСС, ще работим и съдействаме за:
- Разширяване на компютъризацията в научните изследвания. Прилагане на съвременни математико – статистически методи и модели за описание и прогнозиране развитието и формирането на продуктивността на соята;
- Разкриване на процедури за млади научни сътрудници, за докторантури и хабилитиране;
- Подобряване на рекламната, печатната и библиотечно-информационната дейност;
- Участие в конкурси, проекти и договори, финансирани от ССА, МОН, научни институти, университети и др.;
- Поддържане и разширяване на международното научно сътрудничество по въпросите на соята, с научни организации от Македония, Молдова, Украйна, Турция, Китай, Сърбия, Корея, САЩ и др.;
- Организиране и провеждане на юбилейна научна конференция с международно участие през септември 2015 г., посветена на 90 годишнината от създаването на ОСС –Павликени;
- Окомплектоване на малогабаритна техника за подобряване на механизацията и качеството на агротехническите мероприятия извършвани в полските опити;
- Въвеждане на периодична атестация на научния и помощен персонал, при спазване на критериите – научни изяви, научно израстване, разработени и одобрени проекти, програми, сключени договори за семепроизводство и научно обслужване, научна етика, професионално усъвършенствуване, допълнителна ангажираност с производствено-експериментална дейност и др;
V. Финансова дейност на ОСС.
Финансовите резултати са в пряка зависимост от цялостната дейност на ОСС. Затова е необходимо увеличаване на площите за производство на семена, увеличаване на добивите, разработване и спечелване на проекти за научна и приложна дейност, сключване на договори за семепроизводство и сортоподдържане на сортове и хибриди, собственост на други научни звена от системата на ССА, сключване на договори за изнесено в други звена и институти семепроизводство от нашите сортове соя.
Необходимо е стриктно водене на документацията, която се изисква при усвояването на държавните помощи (за поддържане на генофонда, за семепроизводство, за възстановяване на акциза за горивата, кредити за закупуване на горива и торове и др.), както и за директните плащания за единица площ.
VІ. Управление на ОСС-Павликени.
Управлението на ОСС ще се осъществява съгласно Закона и Правилника на ССА и Правилника за организацията и дейността на ДП към ССА. Подготвени са всички необходими и задължителни документи касаещи организацията, безопасността, охраната на труда, вътрешния трудов ред и др., със съответните длъжностни лица отговарящи за контрола и изпълненито им. Подготвен и приет от УС на ОСС е Правилник за устройството и дейността на ОСС-Павликени. Извършена е и актуализация на издадените актове за публична държавна собственост с новото наименование и адрес на управление, както и пререгистрация като земеделски производител, семепроизводител, заготвител и търговец на семена.
Актуализирани са и документите по охраната на труда, противопожарната и аварийна безопасност (наредби, инструкции, заповеди, инструктажни книги и др.). През юли 2007 г. ни беше изготвена ОЦЕНКА НА РИСКА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА изготвена от сектор “Трудова медицина” към МЗХ след извършен оглед на обекта в периода 11.07 –13.07.2007 г.За намаляване и отстраняване на риска на работното място в ОСС- Павликени съгласно препоръките съдържащи се в оценката беше изготвена Програма от мерки и действия със съответните отговорници и срокове, която в голямата си част е изпълнена.
В цялостната дейност на ОСС – Павликени ще се акцентира и на следните основни моменти, касаещи управлението, организацията, финансирането и рекламата на ОСС, които също са много важни:
1. Повишаване на изискванията по отношение трудовата дисциплина, отговорността и критериите към всички служители и работници и най-вече към служителите с ръководни функции.
2. Ежемесечно отчитане на научо-приложната, производствената и финансово-счетоводна дейност на ОСС, анализ и строг контрол на разходите и приходите.
3. Полагане на усилия за увеличаване на собствените приходи, като се използват възможностите на юридическата самостоятелност на ОСС и извършване на други дейности, които не са забранени със закон. Разработване на законови варианти за подръжка, стопанисване и използване на незаетите сгради - складове, жилища, работилници и др., с цел получаване на допълнителни приходи.
4. Вземане на мерки по опазване на имуществото и продукцията от земеделските земи от посегателства и кражби, като за целта в новото щатно разписание е включена длъжност –невъоръжена полска охрана, с цел осигуряване на охрана на посевите от соя, пшеница и слънчоглед.
5. Подобряване на социалната политика, чрез създадената синдикална организация към ОСС и КТД, като основа за решаване на определени права и задължения от страна на членовете на синдикалната организация и от страна на работодателя.
6. Разработената интернет страница на ОСС-Павликени, е с възможности за публикуване на новини, обяви, актуална информация и т.н. ОСС си има свой фирмен знак, нови обозначаващи табели на български и английски език.
За реализацията на настоящата стратегия за развитие на ОСС –Павликени е необходима помощта и съдействието на ръководството на ССА, на УС на ОСС и на всички нейни служители, за да успеем да превърнем ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА -ПАВЛИКЕНИ в регионален и национален иновационен център за разработване и внедряване на научно-приложни постижения в областта на производството на соя и други икономически важни за страната ни култури. Това ще е в полза и на българските земеделски производители и на селскостопанската ни наука.
 
 
 
 
 
© ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА - ПАВЛИКЕНИ, SOYBEAN EXPERIMENTAL STATION - PAVLIKENI | Изработка: bgsite.eu
Webdesign auf Usedom and Joomla