google +
 
Устройствен правилник Рё Стратегия Р·Р° развитие Печат Е-мейл
http://translate.google.bg

ПРАВ??ЛН??К ЗА УСТРОЙСТВОТО ?? ДЕЙНОСТТА
НА
 
 
Настоящия Правилник има за цел:
 
1. Да регламентира дейността на ОП??ТНА СТАНЦ??Я ПО СОЯТА (ОСС) – ПАВЛ??КЕН?? - ДП като структурно звено към ССА – София, регистрирано по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), във връзка със Закона за ССА, Устройствения правилник на ССА и Правилника за организацията и дейността на опитните станции -държавни предприятия към Селскостопанска академия.
 
2. Да осигури правилното управление и провеждане на експериментално-производствената, научно-приложната и спомагателната дейност, развитието на звеното, както и растежа на кадрите на ОСС.
 
3. Да посочи правата и задълженията на научния, административния и помощния персонал, с оглед пълното и рационалното използване на предоставените ДМА (земя, сгради, оборудване, ССТ, машини и съоръжения) и тяхното правилно стопанисване и опазване.
 
4. Да регламентира координацията между ръководните органи на ОСС –Павликени: Управителен съвет, директор, ръководители на отдели, отговорници на лаборатории, обслужващо звено и др.
 
 
І. ОБЩ?? ПОЛОЖЕН??Я
Чл. 1. С правилника се определят структурата, организацията, координацията, дейността и финансирането на ОП??ТНА СТАНЦ??Я ПО СОЯТА –Павликени.
Чл. 2 (1) ОСС – Павликени се явява структурно звено към Селскостопанска академия – София, създадена със Закон (ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.) и Устройствен правилник за структурата, организацията, дейността и числеността на ССА (Постановление №226, от 15.09.2008 г. обнародвано в ДВ бр.83 от 23.09.2008 г.) със седалище:
РЕПУБЛ??КА БЪЛГАР??Я, 5200 Павликени, бул. Руски №61
ОП??ТНА СТАНЦ??Я ПО СОЯТА
Тел.: +359 610 521 53; Факс: +359 610 52541; E-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
??нтернет страница: www.soystation.eu
(2) ОСС- Павликени има собствен знак със следния вид:
Чл. 3. ОСС-Павликени е правоприемник на активите и пасивите на филиала на ??ФК – Плевен в Павликени (бивш ??нститут по соята), утвърдена като структурна единица към ССА –София, съгласно Устройствения правилник на ССА (Постановление №226, от 15.09.2008 г. обнародвано в ДВ бр.83 от 23.09.2008 г.
Чл. 4. ОСС е организационна, имуществена, финансова и щатно обособена структурна единица към ССА (вписана в Търговския регистър на 05.11.2008 г. като „ОП??ТНА СТАНЦ??Я ПО СОЯТА - ПАВЛ??КЕН??” ДП с Е??К: 200461017).
Чл. 5. Като съставно звено към ССА, но регистрирана по чл.62, ал. 3 от ТЗ, ОСС е финансова и организационна структура, която се финансира от приходи от собствена дейност, дарения, научни проекти и програми за експериментално-производствена дейност, договори с различни държавни и ведомствени институции у нас и в чужбина.
Чл. 6. ОСС извършва експериментално-производствена и научна дейност в областта на соята и др. зърнено-бобови, зърнено-житни и маслодайни култури, както и изпълнява задачи възложени с договор от МЗХ и ССА, за което получава необходимите й финансови средства.
Чл. 7. ОСС осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна политика като:
1. ??звършва научно-приложна дейност по селекция на зърнено-бобови (соя, пролетен фуражен грах и зимен фий).
2. ??звършва семепроизводство и сортоподдържане на зърнено-бобови (соя, пролетен фуражен грах и зимен фий), зърнено-житни и маслодайни култури.
3. ??звършва агротехнически проучвания за отглеждане на зърнено-бобови култури и зърнено-житните култури.
4. Съхранява и поддържа генофонд от соя, пролетен фуражен грах, зимен фий и др.
5. Участва със своя кадрови и научен потенциал в разработването на национални и международни, проекти, прогнози, програми, концепции, планове за развитие и др., възложени от ССА, МЗХ и др., чрез договори на двустранна и многостранна основа.
6. Организира национални и международни прояви –семинари, конференции, симпозиуми, курсове за обучение и др.
7. Осъществява сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания със специализираните в аграния сектор висши училища и институти на БАН.
8. ??звършва информационна, издателска и популяризаторска дейност на собствените си резултати и на световните постижения, касаещи предмета на дейност на ОСС.
9. Подготвя и заявява за патентоване собствените си научно-приложни продукти –нови сортове и технологии.
10. ??звършва стопанска и други дейности, свързани с чл. 6 и чл.7.
Чл. 8. (1) ОСС отчита дейността си пред УС на ОСС –Павликени, Научния съвет на Опитните станции от Сев. България, ръководството на ССА, МЗХ, възложителите и дарителите.
 
ІІ. СТРУКТУРА ?? ОРГАН??ЗАЦ??Я НА ДЕЙНОСТТА НА ОП??ТНА СТАНЦ??Я ПО СОЯТА –ПАВЛ??КЕН??
 
ОБЩ?? ПОЛОЖЕН??Я
Чл. 9 (1) Названието на опитната станция е определено от ЗССА и устройствения правилник на ССА, а именно: „ОП??ТНА СТАНЦ??Я ПО СОЯТА –ПАВЛ??КЕН??” ДП.
(2) Основни структурни звена на ОСС са отделите: Обща администрация, Селекция, Агротехника, Експериментално-производствен. Същите се ръководят от ръководител отдели, които се отчитат пред Директора и УС на ОСС. Второстепенни структурни единици към отделите са лабораториите, работните групи и помощни звена, които се ръководят от определени със заповед на директора отговорници и се отчитат пред ръководител отделите.
(3) Работното време на всички структурни единици на ОСС е от 8 ч. до 16 ч. и 30 мин. С обедна почивка ½ час от 12.00 до 12.30 ч. и регламентирани две функционални почивки с продължителност 15 минути: от 10.00 до 10.15 часа и от 15.00 до 15.15 часа след обяд.
 
РЪКОВОДН?? ОРГАН??
ЧЛ. 10. Ръководни органи на ОСС са :
1. Управителния съвет;
2. Директорът;
Чл. 11. (1) Управителния съвет (УС) на ОСС –ДП се състои от трима члена, определени със заповед на Председателят на ССА, с мандат от 4 години.
(2) Председател на УС е директорът на ОСС -Павликени, който свиква и заседанията;
(3) УС заседава най-малко веднъж на два месеца и решенията се вземат с явно гласуване и единодушно. При необходимост се свикват и извънредни заседания по инициатива на председателя, по искане на двама от членовете на УС или по решение, взето от предишното заседание;
(4) Протоколите от заседанията на УС се водят от технически секретар и се подписват от всички присъстващи членове;
(5) Всяко заседание протича при предварително обявен дневен ред, който заедно с материалите за заседанието се предоставя на членовете най-малко 7 дни преди датата на заседанието;
(6) На заседанието могат да се разглеждат и въпроси, невключени в предварително обявения дневен ред, само когато присъстват всички членове на УС и те са съгласни;
(7) За решаване на отделни проблеми по решение на УС могат да се сформират временно действащи комисии, които да подготвят материалите за обсъждане, които се представят на председателя най-малко 10 дни преди датата на заседанието или в срок, определен на заседание на УС;
Чл. 12. (1) Заседанията на УС са редовни, когато присъстват всички членове. Когато липсва кворум, председателят отлага заседанието за друга дата, но не по-късно от 7 дни;
(2) Председателят на УС може да кани за участие в работата му с право на съвещателен глас други лица и експерти, които имат отношение към разглежданите проблеми;
Чл. 13. Директорът на ОСС –Павликени:
1. Представлява предприятието пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица в страната и чужбина;
2. Осъществява оперативното ръководство на ОСС;
3. Сключва договори за дейностите, извършвани от ОСС;
4. Сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите;
5. ??зготвя и предлага за утвърждаване от УС на ОСС всички документи по т.3 и т.4. на чл. 13;
6. ??зпълнява и други функции свързани с управлението на ОСС и възложени му с договора за управление;
7. При отсъствие на директора той се замества от определен от него с писмена заповед служител за всеки отделен случай с конкретно посочени правомощия.
 
СТРУКТУРА НА ОСС
Чл. 14. (1) С протокол №2/27.11.2008 г. на УС на ОСС е утвърдена следната структура на ОП??ТНА СТАНЦ??Я ПО СОЯТА –Павликени:
А. Ръководство
1. Директор
Б. Обща администрация- Гл. счетоводител, счетоводител – касиер, шофьор –снабдител, изпълнители – невъоръжена охрана.
В. Специализирана администрация
І. Отдел„Селекция” – научни сътрудници, технолог –химик, агротехници.
ІІ. Отдел„Агротехника”- научни сътрудници, агротехници.
Г. Отдел „ Експериментално - Производствен”- гл. експерт –ръководител, ел. техник, механизатори, пол. работници, хигиенист.
 
ІІІ. ПРАВА ?? ЗАДЪЛЖЕН??Я НА СЛУЖ??ТЕЛ??ТЕ ОТ ОСС
Чл. 15. (1) Директорът ръководи и управлява цялостната дейност на ОСС, съгласно Правилника за Организацията и дейността на държавните предприятия към ССА, сключения с него договор за управление и този правилник.
1. Разпорежда се с бюджета на ОСС и неговите фондове, в съответствие с решенията на УС и на ССА;
2. Организира и ръководи изпълнението на производствения, финансов и научен план на ОСС;
3. Отговаря за целесъобразното и законосъобразното стопанисване на имуществото на ОСС;
4. Сключва споразумения с представителите на синдикални организации в ОСС;
(2) Директорът назначава и освобождава със заповед научните работници и помощния персонал в ОСС, ръководителите на отдели, отговорниците на групи и звена по установения от закона и от правилника ред.
(3) Директорът издава заповеди за ползване на отпуски, командироване на служителите, прави предложения за командироване в чужбина пред ССА.
Чл. 16. (1) За оперативното изпълнение на текущите организационни и други въпроси директорът на ОСС провежда оперативни заседания с ръководителите отдели, групи и звена, като се подпомага от технически секретар –протоколчик.
(2) Участниците в заседанията се определят с нарочна заповед на директора в началото на годината, свикват се от него и се провеждат всеки петък от 13.00 ч. в ОСС – Павликени.
(3) При необходимост от вземане на конкретни решения и предложения, които да се разгледат и обсъдят от УС на ОСС, те се вземат с явно гласуване и с обикновенно мнозинство.
Чл. 17. Ръководителят на Отдел „Селекция” и Ръководителят на Отдел „Агротехника”:
1. Организира и координира изпълнението на научно-приложната дейност на звеното. Определя приоритетите и перспективите на развитие по съответните направления. Определя и предлага методите и средствата за провеждане на изследванията;
2. Осъществява научно ръководство на проблемите (теми, задачи) предвидени в тематичния план на звеното;
3. Съдейства за патентоването на сортове, технологии, изобретения, рационализации и др.;
4. Съдейства за оборудване и усъвършенстване на материално-техническата база на отдела и съответните лаборатории;
5. Осигурава условия за повишаване на квалификацията на научните работници, специалистите и техническия помощен персонал на отдела;
6. Участва в подбора на кадри и в атестирането на научните работници в отдела;
7. Участва в оперативните заседания свиквани от директора;
8. Работи съвместно и координира дейността си с отговорника на опитното поле и с отговорника на демонстративните опити;
9. Ръководителите на на двата отдели, отговорника за информационното обслужване и отговорниците на опитното поле и демонстративните опити сформират „Група за проектно финансиране по различни програми, договори, конкурси”, която периодично се отчита пред директора и УС на ОСС;
10. Научните сътрудници към двата отдела сформират първично научно звено за приемане на научни трудове, раб. програми, отчети по задачи и др., които не изискват приемане от НС на ОС от Сев. България.
Чл. 18. Ръководителят на Отдел „Експериментално-производствен”:
1. Може да бъде само лице притежаващо висше агрономическо образование с квалификационна степен магистър и стаж по специалността не по-малко от три години;
2. Се назначава от директора на ОСС;
3. Пряко ръководи и организира производствената дейност на ОСС;
4. Осигурява условия за сортоподдържане и семепроизводство на признатите сортове соя, както и семепроизводство на високи категории семена от пшеница и др.;
5. Разработва и представя на директора план за агромероприятията през годината, план за необходимите материали за производството- торове, горива, пестициди, както и разработени технологични карти по култури;
6. Води строг отчет за изразходваните материали, горива и пестициди, като представя искания за изписването им и контролира правилната им употреба;
7. Представя актове за добив и преработка на добитата продукция –семена, зърно, отвевки и отсевки, допълнителна продукция;
8. Ръководи и контролира работата на механизаторите, механика, общите работници и хигиениста;
9. Отговаря за безопасната работа при работа с пестициди, като извършва инструктажи, осигурява необходимите предпазни средства и др.;
10. Участва в оперативните заседания свиквани от директора.
Чл. 19 (1)Главният счетоводител е ръководителна отдел „Финансово – счетоводен” на ОСС.
(2) Главен счетоводител може да бъде само лице с висше икономическо образование с квалификационна степен магистър и стаж по специалността нe по-малко от 3 години.
(3) Главният счетоводител се назначава от Директора на ОСС.
Чл. 20. Главният счетоводител:
1. Организира, ръководи, контролира и отговаря на основата на нормативни актове за финансовата дейност и счетоводната отчетност на ОСС;
2. ??зготвя годишен финансов план и годишен финансов отчет за дейността на ОСС, който се съгласува с директора и се представя за утвърждаване от УС на ОСС;
3. Подготвя необходимите документи за субсидиране на научно-приложната и експериментално-производствената дейност на ОСС чрез държавните доплащания за семепроизводство, поддържане на генофонда, кредити от ДФ „Земеделие”, директните плащания на единица площ, двустранни договори и програми с други научни институти, организации и ведомства и др.;
4. ??зпълнява и други функции, възложени му от Директора във връзка с финансовата дейност и счетоводната отчетност на ОСС.
10. Участва в оперативните заседания свиквани от директора.
Чл. 21. Счетоводителят – касиер е пряко подчинен на главния счетоводител на ОСС и изпълнява и други функции възложени му от директора.
Чл. 22 (1) Научният състав на ОСС включва всички щатни научни сътрудници на основна работа, които сключват договор с Директора съгласно кодекса на труда.
Чл. 23 (1) Научните сътрудници:
1. Участват в планирането, изпълнението и отчитането на научно-изследователската дейност на ОСС;
2. Получават трудово възнаграждение в съответствие с правилата, приети в ССА, както и възнаграждение в рамките на закона за работа по договори с научни организации и фирми от страната и чужбина;
3. За своята научна дейност носят отговорност пред ръководителите проекти. По всички други въпроси от административно-организационен характер те се отнасят до ръководителите отдели и директора;
4. Грижат се за повишаване на квалификацията си и тази на ръководения от тях персонал, както и за уплътняване на работното си време;
5. Представят своите молби, предложения, доклади и др. до директора на ОСС, след предварително координиране с ръководителите на проекти, респективно на ръководителите на отдели;
6. Ползват библиотеките на други научни звена с разрешението на ръководителите на отдели за научните сътрудници и на директора – за ст.н.с.;
7. ??зпълняват и други задължения, възложени със заповед на директора, заповед от ССА, или вписани в длъжностната им характеристика;
Чл. 24 (1) Научните степени и звания на учените в ОСС се дават по установения от ЗНСНЗ ред и Правилника за неговото приложение.
Чл. 25 (1) Дейността на учените от ОСС се оценява периодично от Атестационна комисия, по критериите и методиката за атестиране на научните работници в ССА.
(2) Правните последици от дейността на учените се уреждат съобразно законодателството на страната, Устройствения правилник на ССА и този Правилник.
Чл. 26 (1) Учени, избрани или назначени на ръководна работа в ССА и ОСС запазват научната си длъжност.
Чл. 27 (1) Учени от ОСС могат да бъдат назначавани със срочен трудов договор на еквивалентни вакантни научни длъжности по същата специалност в друго научно звено на ССА с тяхно съгласие и с решение на НС на приемащото звено, без конкурс.
(2) Учени от ОСС, работещи по безсрочен трудов договор могат да бъдат прехвърляни с тяхно съгласие в друго научно звено от системата на ССА и други сродни организации с решение на НС на ОС от Сев. България, без конкурс като им се запазва научната специалност.
Чл. 28. Трудовият договор с научните сътрудници на ОСС се прекратява въз основа на решение на УС на ОСС, след атестиране или отнемане на научно звание или научна степен. Решението подлежи на обжалване пред комисията по атестация и комисията по научна етика към ССА:
1. При неучастие в научни проекти на ОСС за период от 6 месеца;
2. При неуредено със заповед на ССА, продължаване на срока за специализация в чужбина и съгласно Кодекса на труда;
3. При навършване на 65 г. за ст.н.с., ІІ ст., «доктор» и за ст.н.с., І ст., «доктор на науките», съгласно Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (чл. 328, ал.1, ДВ бр. 25/16.03.2001 г.) и съгласно Кодекса на труда за всички останали;
4. При наличие на други основания за прекратяване на трудовия договор, предвидени в Кодекса на труда.
Чл. 29 (1) След пенсионирането си хабилитираните учени, могат да продължат да участват в научната работа и подготовката на кадри, на договорна основа с ръководството на ОСС, след решение на УС на ОСС.
(2) Навършилите пенсионна възраст учени се освобождават от ръководни длъжности.
Чл. 30 (1) Специалистите с висше образование (технолог - химик) вземат участие в изпълнението на научно-приложната програма на ОСС по проекти, под ръководството на ръководителя на проект и ръководителя на отдел.
(2) За своята дейност свързана, с организацията, провеждането и отчитането на експеримента, те носят отговорност пред ръководителя на проекта, респективно - пред ръководителя на отдел. Към него те се отнасят и по всички други въпроси от научно и организационно естество, както и от личен характер.
(3) Право и задължение на специалистите е да работят активно за повишаване на своята професионална и езикова подготовка.
(4) ??зпълняват и други задължения, възложени им със заповед на директора на ОСС или заповед от ССА;
Чл. 31 (1) Техническите помощници (агротехници) извършват:
1. Техническа помощ, според естеството на работа, възложена им от ръководителя на задачата, ръководителя на проект – респективно ръководителя на отдел;
2. Следят за изразходваните материали, химикали и др. и уведомяват за това ръководителите на отдели;
3. Поддържат в добър вид полските опити, лабораторните помещения, кабинети, складовите клетки и др.;
4. ??зпълняват и други задължения, възложени им със заповед на директора на ОСС или вписани в длъжностната им характеристика.
Чл. 32 (1)Административно – помощните звена се ръководят от съответните ръководители на отдели и отговорници:
- Длъжностите Личен състав - деловодство, касиер – домакин са пряко подчинени на гл. Счетоводител, като със заповед на директора се съвместяват по две или три длъжности;
- Библиотека, информационно обслужване и реклама –отговорниците се назначават със заповед на директора, като координатори на дейността им са ръководителите на отдели – селекция, агротехника, производствено-експериментален;
- Лаборатории (химическа, агротехническа, фитопатология) –отговорниците на лабораториите се назначават със заповед на директора, като координират дейността си с ръководителите на отдели – селекция и агротехника;
- Охрана, ел. техник, механизатор-механик и шофьор–снабдител. Отговарят за нормалната работа на ОСС, за поддръжката на сградния и лабораторен фонд, машини и съоръжения, складове, работилници и др. Координатори на дейността им са ръководителите на съответните отдели и директора.
(2) ??зпълняват и други задължения, възложени им със заповед на директора на ОСС или вписани в длъжностната им характеристика.
 
ІV. ??МУЩЕСТВО ?? Ф??НАНС??РАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОСС
Чл. 33 (1)ОСС – Павликени разполага със ДМА (сгради-публична държавна собственост, машини, съоръжения, апаратура и др. движими вещи) предоставени за стопанисване и управление с административен акт на принципала (Заповед на Зам. Министъра на МЗХ и Председател на ССА №СО-01-40/05.11.2008 г. ). Съгласно чл. 13 от Закона за ССА и чл. 29 от Устройствения правилник на ССА:
1. ОСС не може да участва в граждански и търговски дружества, в юридически лица с нестопанска цел, както и да създава такива;
2. Срещу ОСС не може да се открива производство по несъстоятелност и не подлежи на приватизация;
3. Недвижимите имоти на ОСС се отчуждават само с решение на Министерския съвет;
4. Решения за бракуване на ДМА, стопанисвани от ОСС се одобряват от Министърът на земеделието и храните.
(2) Дейността на ОСС се финансира от: приходи от собствена дейност; проекти и програми за експериментално-производствена дейност; дарения; други източници.
(3) ОСС разходва средствата си по ал. (2) за: трудови възнаграждения; издръжка на дейността; инвестиционни разходи.
 
V. ОРГАН??ЗАЦ??Я НА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ В ОСС
Чл. 34 (1) Научните сътрудници, назначени по трудов договор в ОСС се ползват от правата, предоставени им от ЗНСНЗ.
(2) НС на ОС от Сев. България взема решения, с предложения до ??Б на ССА за обявяване на конкурси за н. сътр. ІІІ – І ст. и за повишаване в научни степени и звания на научните сътрудници от ОСС до НС на ДЗ?? – Ген. Тошево.
(3) Научните сътрудници в ОСС отчитат научната си дейност пред НС на ОС от Сев. България.
(4) НС на ДЗ?? – Ген. Тошево провежда обучението и прави предложение за защита на дисертационни трудове за получаване на научна степен и провежда конкурси за хабилитиране на учени от ОСС.
(5) ОСС има право да разработва самостоятелни научни и научно-приложни проекти от научната програма на ССА и др. ведомства и организации, които предложения се обсъждат от НС на ОС от Сев. България, както и да участва като съизпълнител с други научни институти.
 
 
VІ. ЗАКЛЮЧ??ТЕЛН?? РАЗПОРЕДБ??
Чл. 35. За всички длъжности, за които правата, задълженията и отговорностите не са упоменати в настоящия Правилник важат законовите разпоредби на Република България и разработените в ОСС длъжностни характеристики.
 
Чл. 36. Настоящия Правилник е обсъден и приет от УС на ОСС с ПРОТОКОЛ № 2/27.11.2008 г. и утвърден от Председателя на ССА.

СТРАТЕГ??Я
ЗА РАЗВ??Т??Е НА ОП??ТНА СТАНЦ??Я ПО СОЯТА - ПАВЛ??КЕН?? (2012 – 2016 г.)
 
 
Най-важната функция на „ОП??ТНА СТАНЦ??Я ПО СОЯТА-ПАВЛ??КЕН??” е да допринася за развитието на българското земеделие в съответствие с националните ни традиции и интереси, и да съдейства за реализирането на приоритетите на държавната аграрна политика и общата селскостопанска политика на Европейския съюз.
І. Обща характеристика и структура на Опитна станция по соята (ОСС) –Павликени.
Основана преди 83 години и изпълнявайки и досега неизменно своята функция, ОСС преминава през различни етапи и носи различни наименования според предмета на дейността си и приоритетите на земеделското производство у нас.
През периода 1925-1941 г., като Държавно земеделско опитно поле се проучват и изясняват агробиологичните и агротехническите изисквания на маслодайните, зърнено-бобовите и житните култури. Създават се и нови сортове фасул, репица, рицин, техническа метла и др. Опитното поле се превръща в образец за научнообосновано земеделско производство в района и страната.
През периода 1941-1950 г., като Опитна станция по маслодайните култури интензивно се работи по селекция на соята и са създадени първите 4 български сорта соя –Павликени 1, Павликени 2, Павликени 502 и Павликени 519.
В периода 1951-1974 г., като Хидромелиоративна опитна станция доминираща тематика е поливното земеделие, изясняване на поливните режими при различните полски култури, начина и техниката за напояване, което е продиктувано от изграждането на язовир Ал. Стамболийски и Росишката напоителна система.
През периода 1975-2000 г., първоначално като профилирана Опитна станция по соята, а от 1978 г. и като ??нститут по соята, научната работа е свързана с проблемите на соепроизводството – интродукция, селекция, технологий за производство и преработка, азотфиксация. Разработени и внедрени у нас и в чужбина са технологии за производство на соя, на соя и царевица за зърно и зелена маса. Създадени са и няколко технологии за преработка на соята и технология за производство на бактериалния препарат Нитрагин. ??зпитвани са нови сортове соя и усъвършенствувана технология за производство на соя съвместно с Канзанския институт в САЩ по програма INTSOY. През този етап са създадени три нови български сорта соя - Павликени 121, Даниела 97, и Мира 96.
С постановление на МС №270 от 15.12. 2000 г. ??нститута по фуражите –Плевен и ??нститута по соята - Павликени се преобразуват в ??нститут по фуражните култури, със седалище Плевен. Освен със соята, се започва работа и по селекция на грах, фий, сорго и соргосуданкови хибриди. През този етап е създаден още един средноран сорт соя –Сребрина, а в системата на ??АСАС завърши изпитването на още три наши кандидат сорта –Роса, Ричи и Авигея. През 2008 г. е разработена и утвърдена от ЕС на ССА актуализирана „Технология за производство на соя”.
Към момента в ОСС-Павликени кадровия състав е 14 служители при следното разпределение:
Научни сътрудници -3 (доц., д-р – 3)
Специалисти с висше образование и образователно-квалификационна степен магистър – 2 (агроном – 1; счетоводител – 1).
Земеделски техници – 2;
Механизатори, работници, охрана и поддръжка – 7.
В научния отдел са пряко ангажирани 5 служители, в т.ч. 3 н.с. и 2 зем. техници.
С производствена дейност са пряко заети 6, в т.ч. 1 ръководител производство (агроном), 2 механизатори, 2 общи работници.
Като обслужващ персонал на научната и производствена дейност са заети 6 служители, в т.ч. гл. счетоводител, ел. техник и охрана - 4.
Тъй като ОСС-Павликени е самостоятелно държавн
 
© ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА - ПАВЛИКЕНИ, SOYBEAN EXPERIMENTAL STATION - PAVLIKENI | Изработка: bgsite.eu
Webdesign auf Usedom and Joomla